ONE SIZE FITS ALL

ONE SIZE FITS ALL

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1 Toepasselijkheid

 • 1.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle 
aanbiedingen en/of (af/op)leveringen van KAIGE PRODUCTIONS en overeenkomsten en/of overige rechtsbetrekkingen tussen KAIGE PRODUCTIONS en Opdrachtgever, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden ongeacht of deze krachtens schriftelijke, mondelinge en/of elektronische overeenkomst geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • 1.2  Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever dan wel van derden ten behoeve van Opdrachtgever wordt dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen door KAIGE PRODUCTIONS, tenzij deze door KAIGE PRODUCTIONS uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 • 1.3  De Algemene Voorwaarden KAIGE PRODUCTIONS zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam.
 • 1.4  KAIGE PRODUCTIONS is te allen tijde bevoegd wijzigingen dan wel aanvullingen in de Algemene Voorwaarden KAIGE PRODUCTIONS aan te brengen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden KAIGE PRODUCTIONS zullen verder van toepassing zijn, tenzij tegen eventuele wijzigingen, binnen 30 (dertig) dagen na dagtekening van de wijziging, schriftelijk bezwaar wordt gemaakt.
 • 1.5  Wijzigingen in, alsmede aanvullingen op de Algemene Voorwaarden KAIGE PRODUCTIONS en/of de tussen KAIGE PRODUCTIONS en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door KAIGE PRODUCTIONS zijn vastgelegd.
 • 1.6  Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met KAIGE PRODUCTIONS gesloten overeenkomst.
 • 1.7  De aanduidingen boven de artikelen van deze voorwaarden hebben uitsluitend tot doel de leesbaarheid te vergroten. De inhoud en strekking van het onder een bepaalde aanduiding opgenomen artikel beperkt zich derhalve niet tot die aanduiding.

1.2 Definities

 • 2.1  In de Algemene Voorwaarden KAIGE PRODUCTIONS worden onder meer de navolgende woorden en termen met een hoofdletter geschreven. Alle van de navolgende woorden en termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa.
 • 2.2  Algemene Voorwaarden Derden:
Onder Algemene Voorwaarden Derden worden onder meer begrepen de door derden gehanteerde leveringsvoorwaarden, licentievoorwaarden, garantievoorwaarden en overige voorwaarden.
 • 2.3  KAIGE PRODUCTIONS:
KAIGE PRODUCTIONS Mediaproductie en diens rechtsopvolgers dan wel een aan KAIGE PRODUCTIONS Mediaproductie verbonden onderneming of partner die de rechtsbetrekking met Opdrachtgever aangaat en de Algemene Voorwaarden KAIGE PRODUCTIONS van toepassing heeft verklaard.
 • 2.4  KAIGE PRODUCTIONS Producten:
Alle door KAIGE PRODUCTIONS verstrekte producten en diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die niet afkomstig zijn van derden en waarvan eventuele intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten bij KAIGE PRODUCTIONS berusten.

1.2.5 Back-up:
Reserve kopieën van digitale data en/of bestanden.

1.2.6 Cursussen:
Alle cursussen, opleidingen, trainingen en daaraan gerelateerde activiteiten.

1.2.7 Derden Producten:
Alle door KAIGE PRODUCTIONS verstrekte producten en diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die afkomstig zijn van derden en waarvan eventuele intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten in beginsel niet bij KAIGE PRODUCTIONS berusten.

1.2.8 Fixed Price:
Zoals nader omschreven in artikel 5.3.

1.2.9 Fouten:
Zoals nader omschreven in artikel 4.7.

1.2.10 Garantie:
Zoals nader omschreven in artikel 4.9.

1.2.11 Haalbaarheidsonderzoek:
Zoals nader omschreven in artikel 4.1.1.

1.2.12 Nacalculatie:
Zoals nader omschreven in artikel 5.4.

1.2.13 Objectcode:
De computer programmeercode hoofdzakelijk in binair formaat. De Objectcode is na verwerking direct uitvoerbaar door een computer, echter zonder reverse engineering, compilatie of assemblage.

1.2.14 Onderhoud:
Zoals nader omschreven in artikel 2.2.

1.2.15 Opdrachtgever:
Een ieder die verzoekt en opdracht geeft tot (op)levering van Producten.

1.2.16 Producten:
Alle door KAIGE PRODUCTIONS verstrekte KAIGE PRODUCTIONS Producten en/of Derden Producten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden.

1.2.17 Sourcecode:
De computer programmeercode die kan worden weergegeven in een formaat, leesbaar en begrijpelijk voor een programmeur van gemiddeld niveau. Deze omvat gerelateerde Sourcecode-systeemdocumentatie, opmerkingen en procedurele codes. De Sourcecode omvat niet de Objectcode.

1.2.18 Voorschot:
Zoals nader omschreven in artikel 5.5.

1.2.19 Werkdagen:
Normale Nederlandse werktijden (8.00-17.00 CET) en dagen (maandag t/m vrijdag) uitgezonderd nationale feestdagen.

1.3 Bevestiging
1.3.1 Mondelinge toezeggingen, opdrachten dan wel andere uitlatingen van welke aard dan ook van werknemers van KAIGE PRODUCTIONS zijn uitsluitend rechtsgeldig en bindend indien schriftelijk bevestigd door bevoegde vertegenwoordigers van KAIGE PRODUCTIONS.

1.4 Aanbiedingen
1.4.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders aangegeven.
1.4.2 Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, inlichtingen en/of wensen overeenkomstig artikel 1.6.

______________________________________

1.5 Overeenkomsten

 • 5.1  Indien een offerte, contract dan wel een ander gelijksoortig juridisch bindend document door KAIGE PRODUCTIONS wordt opgestuurd aan Opdrachtgever en Opdrachtgever gaat akkoord, aanvaardt Opdrachtgever door accepteren van de offerte van KAIGE PRODUCTIONS de inhoud van dit document en de Algemene Voorwaarden KAIGE PRODUCTIONS.
 • 5.2  Een overeenkomst tussen KAIGE PRODUCTIONS en Opdrachtgever waarvoor geen nader contract en/of nadere duur is overeengekomen heeft een duur van 1 (één) jaar indien oplevering betrekking heeft op een Product, zoals doch niet beperkt tot Onderhoud en Support, waarvoor periodiek een bedrag in rekening wordt gebracht. Indien deze overeenkomst niet dan wel niet-tijdig wordt opgezegd, vindt voortzetting van deze overeenkomst plaats telkenmale voor de duur van 1 (één) jaar.
 • 5.3  Opzegging van de overeenkomst, als omschreven in artikel 1.5.2, vindt plaats door middel van een aangetekende brief die uiterlijk 30 (dertig) dagen voordat de verlenging van de overeenkomst in werking treedt door de wederpartij is ontvangen.
 • 5.4  Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien de in gebreke zijnde partij ook na schriftelijke sommatie stellende een redelijke termijn, in gebreke blijft haar verplichtingen na te komen.
 • 5.5  KAIGE PRODUCTIONS heeft overigens het recht, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een buitengerechtelijke verklaring de overeenkomst en/of de aanbiedingen geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel te annuleren, indien Opdrachtgever een natuurlijke persoon is bij overlijden van Opdrachtgever, indien Opdrachtgever een verzoek indient tot wettelijke schuldsanering, indien voor Opdrachtgever faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd dan wel Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling wordt verleend of indien Opdrachtgever’s onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoegen van ondernemingen. In deze gevallen is elke vordering van KAIGE PRODUCTIONS op Opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.
 • 5.6  Na het einde van de overeenkomst, om welke reden dan ook, kan Opdrachtgever geen rechten meer aan de overeenkomst ontlenen, onverlet latende het voortbestaan van de verplichtingen van partijen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren na het einde van de overeenkomst, zoals doch niet beperkt tot de verplichtingen omtrent eigendomsrechten, geheimhouding en concurrentiebeding.

1.6 Medewerking/Informatieplicht Opdrachtgever

 • 6.1  Alle opdrachten worden door KAIGE PRODUCTIONS uitgevoerd op basis van de door Opdrachtgever aan KAIGE PRODUCTIONS kenbaar gemaakte gegevens, informatie, wensen en/of eisen.
 • 6.2  Opdrachtgever zal KAIGE PRODUCTIONS alle medewerking verlenen en steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, nuttige en noodzakelijke gegevens en/of overige informatie verschaffen. Opdrachtgever zal instaan voor de juistheid van deze gegevens en/of overige informatie. Kaige Productions is niet aansprakelijk in geval van onjuist verstrekte gegevens door opdrachtgever.
 • 6.3  Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, informatie, wensen en/of eisen niet, niet tijdig en/of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van KAIGE PRODUCTIONS staan, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft KAIGE PRODUCTIONS in ieder geval het recht op beëindiging of ontbinding van de overeenkomst of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft KAIGE PRODUCTIONS het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. De gemaakte uren worden berekend aan de opdrachtgever met het uurtarief wat van toepassing was tijdens de overeenkomst.

1.6.4 Indien zich tussentijds wijzigingen dan wel nieuwe feiten mochten voordoen in eerder ter beschikking gestelde gegevens, informatie, wensen en/of eisen, zal KAIGE PRODUCTIONS te allen tijde gerechtigd zijn, in overleg met Opdrachtgever, de overeenkomst aan deze nieuwe omstandigheden aan te passen dan wel te ontbinden of te beëindigen.

1.6.5 Ingeval KAIGE PRODUCTIONS activiteiten verricht op locatie anders dan zijn eigen, zal Opdrachtgever kosteloos voor de door KAIGE PRODUCTIONS in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte en telecommunicatiefaciliteiten zorg dragen.

1.7 Geheimhouding/Concurrentiebeding

1.7.1 KAIGE PRODUCTIONS en Opdrachtgever verbinden zich over en weer tot geheimhouding van alle gegevens en informatie over elkaars organisatie, cliënten, bestanden en Producten, waarvan partijen kennisnemen bij werkzaamheden ten behoeve van elkaar of ten behoeve van cliënten van Opdrachtgever. Gegevens en informatie mogen slechts gebruikt worden ter uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

1.7.2 KAIGE PRODUCTIONS is gerechtigd de naam en het logo van Opdrachtgever of diens cliënten waaraan rechten op de Producten zijn verleend op de KAIGE PRODUCTIONS website, in de Producten en/of een referentielijst te plaatsen en deze aan derden ter informatie beschikbaar te stellen.

1.7.3 KAIGE PRODUCTIONS is gerechtigd naam en/of logo van KAIGE PRODUCTIONS te plaatsen in haar Producten.

1.7.4 Opdrachtgever en zijn cliënten zullen gedurende en tot 12 (twaalf) maanden na het beëindigen of ontbinden van de overeenkomst geen directe dan wel indirecte zakelijke, arbeids- of andere gelijksoortige relaties aangaan met enig medewerker van KAIGE PRODUCTIONS, behoudens schriftelijke toestemming van KAIGE PRODUCTIONS. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat zijn cliënten aan voornoemde verplichting zullen voldoen.

1.7.5 Bij overtreding van het bepaalde in artikel 1.7.4, is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling een direct opeisbare boete van € 50.000,- (vijftigduizend euro) per overtreding verschuldigd, onverminderd het recht van KAIGE PRODUCTIONS om vergoeding van de volledig geleden schade te eisen.

1.8 Aansprakelijkheid
1.8.1 De totale aansprakelijkheid van KAIGE PRODUCTIONS zal, met inachtneming van artikel 1.8.2 en 1.8.3, beperkt blijven tot vergoeding van directe schade en dan tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW) met een maximum van € 50.000,- (vijftigduizend euro), waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

1.8.2 Indien de overeenkomst tevens uit een duurovereenkomst bestaat, met een looptijd van meer dan 1 (één) jaar en de aansprakelijkheid van KAIGE PRODUCTIONS vloeit voort uit deze duurovereenkomst, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) daadwerkelijk betaald door Opdrachtgever aan KAIGE PRODUCTIONS op basis van de duurovereenkomst voor 1 (één) jaar (zijnde het jaar waarin de schade zich heeft voorgedaan) met een maximum van € 50.000,- (vijftigduizend euro).

 • 8.3  KAIGE PRODUCTIONS heeft zich ter zake van schade verzekerd. KAIGE PRODUCTIONS is in ieder geval niet aansprakelijk voor verdere schade en zal deze verdere schade ook niet vergoeden, die Opdrachtgever uit hoofde van de met KAIGE PRODUCTIONS gesloten overeenkomst, hoe en uit welke hoofde dan ook ontstaan, zulks met inbegrip van mogelijke aanspraken op Opdrachtgever van derden, mocht lijden, dan door deze verzekering gedekt wordt en daadwerkelijk vergoed vermeerderd met KAIGE PRODUCTIONS’s eigen risico, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
 • 8.4  De totale aansprakelijkheid van KAIGE PRODUCTIONS voor schade door dood of lichamelijk letsel zal in geen geval meer bedragen dan € 2.500.000,- (twee en een half miljoen euro), waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
 • 8.5  Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • a)  De redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;
  • b)  De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade.
 • 8.6  Aansprakelijkheid van KAIGE PRODUCTIONS voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vernietiging of zoekraken van bestanden en/of gegevens, vertragingsschade, geleden verlies, schade veroorzaakt door het gebrekkig verschaffen van informatie en/of verlening van medewerking door Opdrachtgever, schade door bedrijfsstagnatie of vorderingen van derden op Opdrachtgever, is nadrukkelijk uitgesloten.
 • 8.7  Buiten het in artikel 1.8 genoemde geval rust op KAIGE PRODUCTIONS geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
 • 8.8  De aansprakelijkheid van KAIGE PRODUCTIONS ontstaat slechts indien Opdrachtgever KAIGE PRODUCTIONS, onverwijld en deugdelijk, schriftelijk in gebreke stelt, daarbij stellende een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en KAIGE PRODUCTIONS ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat KAIGE PRODUCTIONS in staat is adequaat te reageren.
 • 8.9  Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever binnen 30 (dertig) dagen na het ontstaan van de schade KAIGE PRODUCTIONS daarvan schriftelijk per aangetekend schrijven op de hoogte stelt en daarbij die maatregelen treft waardoor de schade zoveel mogelijk wordt beperkt.
 • 8.10  Opdrachtgever vrijwaart KAIGE PRODUCTIONS van alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product, systeem dan wel dienst door Opdrachtgever aan een derde (op)geleverd en welk product, systeem dan wel dienst mede bestond uit hetgeen door KAIGE PRODUCTIONS is opgeleverd.
 • 8.11  KAIGE PRODUCTIONS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door Derden Producten, die KAIGE PRODUCTIONS aan Opdrachtgever heeft opgeleverd. Indien mogelijk zal KAIGE PRODUCTIONS zijn rechten tot het vorderen van schadevergoeding bij de leverancier van het Derden Product in kwestie overdragen aan Opdrachtgever.

1.8.12 KAIGE PRODUCTIONS is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het niet-tijdig verstrekken van Support, Onderhoud en Garantie.

1.9 Overdracht
1.9.1 De tussen KAIGE PRODUCTIONS en Opdrachtgever gesloten overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KAIGE PRODUCTIONS.

1.9.2 Opdrachtgever geeft KAIGE PRODUCTIONS bij voorbaat het recht, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever nodig te hebben, om de gehele overeenkomst, dan wel onderdelen daarvan, over te dragen aan:

 1. a) moeder-, zuster- en/of dochtermaatschappijen;
b) een derde partij in het geval van fusie of overname van KAIGE PRODUCTIONS.
Indien dit geschiedt, zal KAIGE PRODUCTIONS Opdrachtgever hieromtrent informeren.

1.10 Niet-toerekenbare Tekortkoming
1.10.1 Geen der partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van een omstandigheid die niet aan haar schuld te wijten is, noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder voornoemde omstandigheden vallen eveneens omstandigheden die buiten de macht van KAIGE PRODUCTIONS liggen en bedrijfsrisico’s van KAIGE PRODUCTIONS, zoals doch echter niet beperkt tot tekortkomingen van toeleveranciers van KAIGE PRODUCTIONS, het niet-tijdig beschikbaar zijn van noodzakelijke gegevens, informatie en/of specificaties, wijzigingen in dergelijke verstrekte gegevens, niet geheel kloppende specificaties en/of functionele omschrijvingen van Derden Producten en/of door derden geleverde producten, slechte weersomstandigheden, brand, explosie, uitvallen van elektriciteit, storingen in netwerken, overstroming, ziekte, gebrek aan personeel, stakingen, prikacties, langzaam-aan-acties of andere arbeidsconflicten, ongelukken, daden van overheidswege, de onmogelijkheid om een vereiste vergunning of toestemming te verkrijgen, materiaal schaarste, diefstal, verkeershinder en/of transportbelemmeringen.

1.10.2 Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard is, kan KAIGE PRODUCTIONS de overeenkomst opschorten totdat de desbetreffende situatie zich niet meer voordoet, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

1.10.3 KAIGE PRODUCTIONS behoudt het recht, indien zich een niet- toerekenbare tekortkoming voordoet, om betaling te vorderen voor reeds verrichte prestaties die KAIGE PRODUCTIONS voor het bekend worden van de niet- toerekenbare tekortkoming reeds had verricht.

1.10.4 Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van één der partijen gedurende meer dan drie maanden voortduurt, hebben beide partijen afzonderlijk het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn betreffende de ontbinding.

1.11 Nietigheid
1.11.1 Indien één of meer bepalingen (of een deel van een bepaling) van de overeenkomst nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn dan wel, hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, zullen de overige bepalingen (of het resterende deel van desbetreffende bepaling) van de overeenkomst onverkort van kracht blijven.

1.11.2 Partijen zullen ten aanzien van bepalingen (of het deel van een bepaling) die nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn, dan wel hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, in overleg met elkaar treden teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat partijen ernaar zullen streven dat de strekking van de overeenkomst (of het resterende deel van desbetreffende bepaling) in haar geheel in stand blijft.

1.12 Toepasselijk Recht en Geschillenregeling

 • 12.1  Op alle door KAIGE PRODUCTIONS met Opdrachtgever gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn. Partijen verklaren nadrukkelijk dat het Weens Koopverdrag niet van toepassing is.
 • 12.2  Geschillen tussen partijen, die niet in overleg kunnen
worden opgelost, zullen worden opgelost middels arbitrage van de Stichting Geschillenoplossing Organisatie en Automatisering (SGOA), volgens het arbitragereglement van de SGOA. Met wederzijdse goedkeuring van partijen kan eventueel voorafgaand aan de arbitrage getracht worden het geschil op te lossen middels andere door de SGOA aangeboden voorzieningen voor het oplossen van geschillen.
 • 12.3  Indien de SGOA zich onbevoegd verklaart of indien partijen zulks gezamenlijk overeenkomen zullen geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter te Rotterdam.
 • 12.4  Het voorgaande zal, zonder afstand te doen van enig recht, geen belemmering vormen voor partijen voor het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen en/of om een procedure in kort geding aanhangig te maken bij de daartoe bevoegde Nederlandse rechter te Rotterdam, alvorens zich tot de SGOA te wenden (of in afwachting van het arbitrale vonnis), om zodoende hun bestaande rechten veilig te stellen.
 1. KAIGE PRODUCTIONS PRODUCTEN

2.1 Gebruiksrecht Programmatuur

 • 1.1  KAIGE PRODUCTIONS verleent Opdrachtgever het niet- exclusieve recht tot het gebruik van de Producten, met daarbij behorende documentatie.
 • 1.2  Het gebruiksrecht voor software Producten is beperkt tot de Objectcode. Rechten op en de Sourcecodes zelf worden niet verstrekt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 • 1.3  Het is Opdrachtgever verboden de Producten op welke wijze dan ook zelf en/of middels derden te kopiëren, dupliceren of te wijzigen, zonder daaraan voorafgaand de schriftelijke toestemming van KAIGE PRODUCTIONS te hebben ontvangen.
 • 1.4  Het gebruiksrecht gaat in nadat betaling door Opdrachtgever heeft plaatsgevonden en aan de overige op Opdrachtgever rustende verplichtingen zijn voldaan.
 • 1.5  De omvang van het gebruiksrecht op Derden Producten wordt bepaald door de Algemene Voorwaarden Derden zoals uiteengezet in artikel 3. Voor zover in het voorgaande niet wordt afgeweken van de Algemene Voorwaarden Derden is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

2.2 Onderhoud
2.2.1 KAIGE PRODUCTIONS biedt Opdrachtgever, afhankelijk van het KAIGE PRODUCTIONS Product, de mogelijkheid om Onderhoud af te nemen.

2.2.2 Onderhoud op de KAIGE PRODUCTIONS Producten geschiedt op basis van Nacalculatie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen en tegen nader overeen te komen voorwaarden. Voor zover in de nader overeen te komen voorwaarden niet wordt afgeweken, geldt hetgeen artikel 2.2 bepaalt.

2.3 Adviezen
2.3.1 Alle Producten die als adviezen kunnen worden aangemerkt dan wel een adviserend karakter hebben, zoals doch niet beperkt tot Support (artikel 2.4), zullen uitsluitend naar beste weten en kunnen worden verstrekt.

2.3.2 KAIGE PRODUCTIONS is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk indien de werkzaamheden die voortvloeien uit het advies tot gevolg hebben dat een project van Opdrachtgever niet binnen het vastgestelde budget, de vastgestelde tijd en eventuele andere vooraf vastgestelde voorwaarden kan worden volbracht.

2.3.3 KAIGE PRODUCTIONS zal adviezen geven op basis van door KAIGE PRODUCTIONS aangegeven randvoorwaarden en informatie verkregen van Opdrachtgever zoals vermeld in artikel 1.6. Indien blijkt dat niet alle relevante informatie reeds verkregen was en/of indien zich andersoortige problemen en/of inzichten mochten voordoen, zoals doch niet beperkt tot incompatibilitieitsproblemen (producten die onverenigbaar zijn met elkaar), kan het gegeven advies aan deze nieuwe situatie worden aangepast.

2.4 Support
2.4.1 Support omvat het geven van mondelinge (telefonische) en schriftelijke (e-mail) adviezen met betrekking tot het gebruik en de werking van de KAIGE PRODUCTIONS Producten. Support geschiedt in beginsel op basis van Nacalculatie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. KAIGE PRODUCTIONS zal uitsluitend Support verstrekken op de meest recente updates van de KAIGE PRODUCTIONS Producten. KAIGE PRODUCTIONS is naar eigen inzicht gerechtigd Support te verstrekken op oudere versies, releases, etc. van de KAIGE PRODUCTIONS Producten.

2.5 Maatwerk
2.5.1 Alle opdrachten die deels dan wel geheel uit maatwerk bestaan, worden op basis van Fixed Price of Nacalculatie afgerekend.

2.5.2 Partijen zullen schriftelijk specificeren welk KAIGE PRODUCTIONS Product ontwikkeld zal worden en op welke wijze dit zal geschieden. KAIGE PRODUCTIONS zal de KAIGE PRODUCTIONS Productontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens, met de juistheid, volledigheid en consistentie waarvoor Opdrachtgever instaat.

2.5.3 KAIGE PRODUCTIONS is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid en/of consistentie van de aan KAIGE PRODUCTIONS ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onjuistheden, onvolledigheden of inconsistentie de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

2.5.4 De ontwikkeling van maatwerk geschiedt volgens de volgende primaire fases:

 1. a) Ontwerpfase / Scriptfase.
 2. b)  Ontwikkeling fase.
 3. c)  Feedback en Release fase.

Indien Opdrachtgever de voornoemde fases niet wenst te volgen geschiedt dit geheel voor risico (en rekening) van Opdrachtgever.

Algemene Voorwaarden KAIGE PRODUCTIONS

 • 5.5  Na contact tussen KAIGE PRODUCTIONS en Opdrachtgever kan een rapport aan Opdrachtgever worden verstrekt. Indien Opdrachtgever niet binnen 4 (vier) Werkdagen, nadat het rapport aan Opdrachtgever is verzonden, schriftelijk uitdrukkelijk van het tegendeel blijk geeft, wordt Opdrachtgever geacht het rapport te hebben goedgekeurd en met de inhoud daarvan akkoord te zijn gegaan. Indien haast is geboden kan KAIGE PRODUCTIONS van Opdrachtgever verlangen dat deze terstond mededeelt het rapport wel of niet goed te keuren.
 • 5.6  Overschrijdingen van de aan de prijs ten grondslag liggende tarieven tot 10% worden geacht stilzwijgend te zijn geaccepteerd en behoeven niet als zodanig te worden vermeld aan en/of goedgekeurd door Opdrachtgever.
 • 5.7  Intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten dan wel overige rechten van maatwerk blijven te allen tijde bij KAIGE PRODUCTIONS berusten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zoals omschreven in artikel 6.1.

2.6 Meerwerk

 • 6.1  Indien KAIGE PRODUCTIONS van mening is, dat een door Opdrachtgever aangegeven projectwijziging een meerwerkopdracht is, zal KAIGE PRODUCTIONS daarvan melding doen aan Opdrachtgever alvorens tot uitvoering over te gaan. De melding zal op verzoek van Opdrachtgever worden gevolgd door een opgave van de prijs en overige condities. Opdrachtgever zal telkenmale zo spoedig mogelijk beslissen over het voorgestelde meerwerk.
 • 6.2  Opdrachtgever wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd wanneer Opdrachtgever de uitvoering van het meerwerk heeft laten plaatsvinden zonder eerst schriftelijk aan te geven meerwerk niet te wensen.

2.7 Installatie en Implementatie

 • 7.1  Uitsluitend indien dat schriftelijk is overeengekomen, zal KAIGE PRODUCTIONS de Producten installeren en/of implementeren, dan wel doen installeren en/of implementeren.
 • 7.2  Alvorens tot installatie en/of implementatie kan worden overgegaan, zal Opdrachtgever er op zijn kosten voor zorg dragen dat aan alle door of middels KAIGE PRODUCTIONS opgegeven condities is voldaan, teneinde een succesvolle installatie en/of implementatie te bewerkstelligen.
 • 7.3  Opdrachtgever zal ervoor zorg dragen en is er volledig verantwoordelijk voor dat aan de vereiste Algemene Voorwaarden Derden voldaan is om de installatie rechtmatig te laten plaatsvinden.
 • 7.4  Indien door toedoen van Opdrachtgever de installatie en/of implementatie niet binnen de overeengekomen tijd heeft kunnen plaatsvinden, zal Opdrachtgever betalingen verrichten alsof de installatie en/of implementatie heeft plaatsgevonden, onverminderd de verplichtingen van KAIGE PRODUCTIONS om op een opnieuw vast te stellen tijdstip te installeren en/of te implementeren.

2.8 Werkzaamheden

 • 8.1  Alle werkzaamheden, Onderhoud, Support dan wel andere diensten, zullen in de regel ononderbroken en op Werkdagen en onder normale arbeidsomstandigheden worden uitgevoerd.
 • 8.2  Voor elke onafgebroken periode waarin KAIGE PRODUCTIONS voor minder dan 3 (drie) uur werkzaamheden op een locatie anders dan bij KAIGE PRODUCTIONS verricht, is KAIGE PRODUCTIONS gerechtigd minimaal 3 (drie) uur in rekening te brengen. Van een onafgebroken periode is sprake indien de tijd waarin geen werkzaamheden worden verricht, tussen de ene periode en de volgende periode waarin wel werkzaamheden worden verricht, niet meer dan 1 (één) uur bedraagt.

2.8.3 Indien is overeengekomen dat werkzaamheden in fasen zullen plaatsvinden, is KAIGE PRODUCTIONS gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden, die tot een volgende fase behoren, uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft geaccepteerd.

2.8.4 Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is KAIGE PRODUCTIONS gehouden bij de uitvoering van werkzaamheden tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen. KAIGE PRODUCTIONS is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed op basis van Nacalculatie.

2.8.5 KAIGE PRODUCTIONS is gerechtigd om, zonder uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, derden in te schakelen bij de uitvoering van werkzaamheden.

 1. DERDEN PRODUCTEN

3.1 Derden Producten
3.1.1 KAIGE PRODUCTIONS is gerechtigd Derden Producten te verstrekken dan wel Derden Producten te betrekken bij het vervullen van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst. KAIGE PRODUCTIONS is niet verantwoordelijk voor Derden Producten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.1.2 Indien KAIGE PRODUCTIONS Derden Producten levert aan Opdrachtgever, dan zijn naast deze Algemene Voorwaarden KAIGE PRODUCTIONS tevens de Algemene Voorwaarden Derden van toepassing op de overeenkomst.

3.1.3 KAIGE PRODUCTIONS levert rechten op Derden Producten onder de voorwaarden als omschreven in de Algemene Voorwaarden Derden.

3.1.4 Er vindt door KAIGE PRODUCTIONS geen Onderhoud, Support dan wel andere diensten plaats met betrekking tot Derden Producten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.2 Algemene Voorwaarden Derden
3.2.1 Algemene Voorwaarden Derden die in deze Algemene Voorwaarden KAIGE PRODUCTIONS van toepassing worden verklaard, zullen, indien beschikbaar bij KAIGE PRODUCTIONS, op verzoek worden toegezonden. De Algemene Voorwaarden Derden zullen in hetzelfde formaat en dezelfde taal ter beschikking worden gesteld zoals KAIGE PRODUCTIONS deze heeft ontvangen.

3.2.2 De Algemene Voorwaarden KAIGE PRODUCTIONS treden in rangorde boven de Algemene Voorwaarden Derden tenzij anders aangegeven. Bij strijd tussen de Algemene Voorwaarden KAIGE PRODUCTIONS en de Algemene Voorwaarden Derden, kan KAIGE PRODUCTIONS de desbetreffende strijdige bepalingen in de Algemene Voorwaarden Derden buiten toepassing verklaren dan wel van toepassing verklaren.

 1. OPLEVERING

4.1 Haalbaarheidsonderzoek

 • 1.1  Een Haalbaarheidsonderzoek is een onderzoek dat KAIGE PRODUCTIONS kan uitvoeren alvorens over te gaan tot oplevering. Het doel van het Haalbaarheidsonderzoek is om in een vroeg stadium Opdrachtgever voor te lichten omtrent de haalbaarheid van de opdracht.
 • 1.2  Op basis van de bevindingen die voortvloeien uit het Haalbaarheidsonderzoek zal KAIGE PRODUCTIONS een positief opleveringsadvies dan wel negatief opleveringsadvies uitbrengen omtrent de haalbaarheid van de opdracht. Een positief opleveringsadvies houdt doorgaans in dat KAIGE PRODUCTIONS tot oplevering zal overgaan. Een negatief opleveringsadvies houdt in dat KAIGE PRODUCTIONS met redenen omkleed de oplevering zal afwijzen en zo mogelijk een alternatief zal voorstellen.
 • 1.3  De kosten van het Haalbaarheidsonderzoek zullen altijd voor rekening van Opdrachtgever zijn ongeacht de uitslag van het Haalbaarheidsonderzoek.

4.2 (Leverings)termijn

 • 2.1  Alle door KAIGE PRODUCTIONS eventueel genoemde en voor KAIGE PRODUCTIONS geldende (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die aan KAIGE PRODUCTIONS bekend zijn gemaakt en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.
 • 2.2  (Leverings)termijnen worden derhalve niet beschouwd als fatale termijnen waarbinnen opgeleverd dient te worden, maar als termijnen waarbinnen KAIGE PRODUCTIONS naar zijn beste inspanningen zal streven hetgeen overeengekomen is af te leveren. Indien de mogelijkheid bestaat dat enige termijn overschreden gaat worden, zullen KAIGE PRODUCTIONS en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden over een nieuwe termijn. KAIGE PRODUCTIONS is geen schadevergoeding verschuldigd in geval van overschrijding van de levertermijn.
 • 2.3  De overschrijding van een eventueel geldende (leverings)termijn door KAIGE PRODUCTIONS behelst nimmer een toerekenbare tekortkoming van KAIGE PRODUCTIONS. KAIGE PRODUCTIONS aanvaardt onder geen enkele omstandigheid aansprakelijkheid indien een (leverings)termijn overschreden mocht worden.

4.3 Voorbehoud

 • 3.1  KAIGE PRODUCTIONS verbindt zich pas tot uitvoering van de tussen KAIGE PRODUCTIONS en Opdrachtgever gesloten overeenkomst, nadat een getekend exemplaar van de door KAIGE PRODUCTIONS opgestelde overeenkomst is ontvangen door KAIGE PRODUCTIONS en/of indien alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald. Indien KAIGE PRODUCTIONS met de uitvoering van de overeenkomst aanvangt voor ontvangst van een getekend exemplaar van de overeenkomst en/of alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald, behoudt KAIGE PRODUCTIONS zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat een getekend exemplaar van de overeenkomst is ontvangen en/of alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald.
 • 3.2  Rechten, zoals doch niet beperkt tot de (eigendoms)overdracht van Producten, worden aan Opdrachtgever verleend onder de opschortende voorwaarde dat Opdrachtgever de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. Indien verzuim van betaling plaatsvindt, dient Opdrachtgever op eigen kosten de Producten binnen een week, na opdracht daartoe van

KAIGE PRODUCTIONS, terug te leveren aan KAIGE PRODUCTIONS.

Alle andere rechtsmiddelen blijven van toepassing.
4.3.3 Indien Opdrachtgever, uit door KAIGE PRODUCTIONS opgeleverde Producten, een nieuw product vormt doet Opdrachtgever het vormen van het nieuwe product voor KAIGE PRODUCTIONS en houdt Opdrachtgever het nieuwe product voor KAIGE PRODUCTIONS totdat Opdrachtgever alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen tijdig en volledig heeft betaald. KAIGE PRODUCTIONS behoudt tot het moment van tijdige en volledige betaling door Opdrachtgever alle rechten als eigenaar van het nieuwe product.

4.4 Risico
4.4.1 Het Product is voor risico van Opdrachtgever van de oplevering af, zelfs als de eigendom of het gebruiksrecht nog niet overgedragen is. Derhalve blijft Opdrachtgever de (koop)prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het Product door een oorzaak die niet aan KAIGE PRODUCTIONS kan worden toegerekend.

4.4.2 Hetzelfde geldt vanaf het moment, waarop Opdrachtgever in verzuim is met het verrichten van een handeling waarmee Opdrachtgever aan de oplevering moet meewerken.

4.5 Oplevering, Installatie en Acceptatieprocedure
4.5.1 KAIGE PRODUCTIONS zal de Producten aan Opdrachtgever conform de door KAIGE PRODUCTIONS schriftelijk vastgelegde specificaties opleveren en indien schriftelijk overeengekomen installeren.
4.5.2 Oplevering van Producten geschiedt door de terbeschikkingstelling van de Producten aan Opdrachtgever.

4.5.3 Levering, door of middels KAIGE PRODUCTIONS, van diensten geschiedt op de plaats(en) en op de tijdstippen waarop de diensten worden verricht.

4.5.4 Uitsluitend in het geval waar installatie door KAIGE PRODUCTIONS plaatsvindt zal er onmiddellijk na voltooiing van de installatie een acceptatieperiode van toepassing zijn. De acceptatieperiode voor Opdrachtgever bedraagt 14 (veertien) dagen na voltooiing van de installatie. Gedurende de acceptatieperiode is het Opdrachtgever niet toegestaan de Producten voor productieve en/of operationele doeleinden te gebruiken.

4.5.5 De Producten zullen tussen partijen gelden als geaccepteerd:

 1. a) bij de oplevering indien er geen acceptatieperiode van toepassing is, dan wel
 2. b) indien er een acceptatieperiode van toepassing is: op de eerste dag na de acceptatieperiode, dan wel
 3. c) indien KAIGE PRODUCTIONS voor het einde van de acceptatieperiode een Testrapport (artikel 4.6) ontvangt: Op het moment dat de in dat Testrapport genoemde Fouten (artikel 4.7) zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van kleine Fouten die volgens artikel 4.7.4 acceptatie niet in de weg staan.

4.5.6 Indien de Producten in fasen en/of onderdelen worden afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.

4.5.7 In afwijking van het voorgaande zullen de Producten, indien Opdrachtgever daarvan voor het moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.

4.6 Testrapport

4.6.1 Indien gedurende de acceptatieperiode blijkt dat de Producten Fouten, zoals omschreven in artikel 4.7, bevatten die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal Opdrachtgever KAIGE PRODUCTIONS uiterlijk op de laatste dag van de acceptatieperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd Testrapport over de Fouten informeren, in welk geval de nog resterende acceptatieperiode onderbroken wordt totdat het Product zodanig is aangepast dat de Fouten zijn verholpen.

4.7 Fouten

 • 7.1 Onder Fout(en) wordt verstaan het niet voldoen aan de door KAIGE PRODUCTIONS schriftelijk vastgestelde functionele specificaties en, ingeval van het ontwikkelen van maatwerk KAIGE PRODUCTIONS Producten, aan de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen functionele specificaties. Van een Fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd. Opdrachtgever is gehouden van mogelijke Fouten onverwijld melding aan KAIGE PRODUCTIONS te maken.
 • 7.2 Ieder recht op herstel van Fouten vervalt indien de verstrekte Producten door Opdrachtgever in welke vorm of op welke wijze dan ook zijn gewijzigd.
 • 7.3 Herstel van Fouten zal plaatsvinden op een door KAIGE PRODUCTIONS aangewezen locatie. KAIGE PRODUCTIONS is gerechtigd om tijdelijke oplossingen, noodoplossingen, omwegen en/of overige probleem beperkende maatregelen te implementeren.
 • 7.4 Acceptatie van de Producten mag niet worden onthouden op andere gronden dan die, welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine Fouten die operationele of productieve ingebruikname van de Producten redelijkerwijs niet in de weg staan.

4.8 Wijziging Prestatie

 • 8.2 Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal KAIGE PRODUCTIONS steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door één of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

4.9 Garantie

 • 9.1 Gedurende een periode van 3 (drie) maanden (Garantieperiode), ingaande op het moment van acceptatie (indien dit moment onduidelijk is, geldt de datum waarop de overeenkomst is aangegaan), zal KAIGE PRODUCTIONS er naar streven Fouten naar beste weten en kunnen te herstellen, mits Opdrachtgever KAIGE PRODUCTIONS door middel van een schriftelijk en gedetailleerd rapport over de Fouten informeert binnen de Garantieperiode. Naar eigen inzicht is KAIGE PRODUCTIONS gerechtigd op zijn kosten de Producten te repareren, wijzigen of te vervangen.
 • 9.2 KAIGE PRODUCTIONS is gerechtigd de gebruikelijke prijzen en kosten in rekening te brengen voor reparatie, wijzigingen of vervanging van de Producten indien Fouten kunnen worden aangemerkt als fouten in algemene zin van Opdrachtgever, het gevolg zijn van onzorgvuldig of ondeskundig gebruik dan wel andere oorzaken die niet aan KAIGE PRODUCTIONS te wijten zijn of indien Opdrachtgever de Fout redelijkerwijs had kunnen ontdekken gedurende de acceptatieperiode.
 • 9.3 Onder Garantie valt niet het reconstrueren en/of herstellen van beschadigde of zoekgeraakte bestanden en/of gegevens. KAIGE PRODUCTIONS garandeert niet dat de Producten zullen functioneren zonder onderbrekingen of Fouten, geschikt zijn voor elk door Opdrachtgever voorgenomen gebruik en/of zullen leiden tot het door Opdrachtgever gewenste resultaat gedurende de Garantieperiode en daarna. Elk recht op Garantie vervalt indien Opdrachtgever de Producten wijzigt dan wel doet wijzigen zonder schriftelijke toestemming van KAIGE PRODUCTIONS, zoals vereist in artikel 2.1.3

4.9.4 Na afloop van de Garantieperiode zal KAIGE PRODUCTIONS niet gehouden zijn Fouten te herstellen, Producten te wijzigen en/of te vervangen, tenzij anders overeengekomen.

4.9.5 De op Derden Producten gegeven Garantie is in ieder geval beperkt tot de door de leveranciers van Derden Producten gehanteerde Algemene Voorwaarden Derden, zoals vermeld in artikel 3.

 1. PRIJZEN/BETALINGEN

5.1 Prijzen en Betalingen
5.1.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. De verschuldigde bedragen zullen inclusief BTW en inclusief eventuele heffingen van overheidswege in rekening worden gebracht. KAIGE PRODUCTIONS zal de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen maandelijks en/of binnen andere termijn genoemd in de overeenkomst deugdelijk gespecificeerd aan Opdrachtgever in rekening brengen. Opdrachtgever zal verschuldigde bedragen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum betalen zonder tot enige aftrek of verrekening gerechtigd te zijn.

5.1.2 Wanneer Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van enige betalingsverplichting is Opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe enige nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is aan KAIGE PRODUCTIONS verschuldigd de kosten, waaronder alle redelijke kosten voor juridische bijstand, zowel in als buiten rechte met betrekking tot de invordering van al datgene wat Opdrachtgever aan KAIGE PRODUCTIONS verschuldigd is. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 500,- (vijfhonderd euro). In ieder geval zal over het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop Opdrachtgever in gebreke is maandelijks een rente, met een percentage dat gelijk is aan de wettelijke rente verhoogd met 3%, in rekening worden gebracht.

5.1.3 KAIGE PRODUCTIONS heeft het recht zijn werkzaamheden en overige verplichtingen op te schorten, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd de gehoudenheid van Opdrachtgever om aan zijn verplichtingen te voldoen.

5.1.4 Indien KAIGE PRODUCTIONS niet in staat is tot opleveren als gevolg van een verzuim aan de zijde van Opdrachtgever, is KAIGE PRODUCTIONS gerechtigd maandelijks een 1,5% rentevergoeding in rekening te brengen over het verschuldigde bedrag.

5.1.5 Het verschuldigde bedrag in artikel 5.1.1 kan worden verhoogd met eventuele orderkosten, verzendkosten en kosten van derden. Verhoging kan eveneens plaatsvinden indien werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever buiten het kantoor van KAIGE PRODUCTIONS geschieden. Voor werkzaamheden buiten het kantoor van KAIGE PRODUCTIONS worden uurlonen, reis- en wachttijdvergoedingen, reiskosten en/of kilometervergoedingen, hotelkosten en eventuele andere aan dergelijke werkzaamheden verbonden kosten in rekening gebracht. De reis- en wachttijdvergoeding bedraagt 50% van het dan geldende uurloon met een minimum van € 30,- per uur. De wijze van vervoer wordt door KAIGE PRODUCTIONS bepaald. Het voorgaande is eveneens van toepassing op werkzaamheden die buiten Nederland zullen plaatsvinden.

5.1.6 Bovenstaande bepalingen laten overige KAIGE PRODUCTIONS toekomende rechten op grond van tekortkoming in de nakoming door Opdrachtgever onverlet.

5.2 Prijswijzigingen

 • 2.1 De tussen KAIGE PRODUCTIONS en Opdrachtgever overeengekomen prijzen zijn onder meer gebaseerd op de kosten van salarissen, sociale lasten, materialen, en reis- en verblijfkosten etc., alsmede de wisselkoers tussen de gehanteerde valuta, zoals deze geldt op het moment van het sluiten van de overeenkomst. KAIGE PRODUCTIONS is gerechtigd ingeval van wijziging van een of meer kostenposten en/of wijziging van de wisselkoers, de prijzen aan deze wijziging(en) aan te passen.
 • 2.2 KAIGE PRODUCTIONS zal Opdrachtgever de mogelijkheid bieden om kennis te nemen van eventuele prijswijzigingen. Indien Opdrachtgever niet instemt met een prijswijziging is Opdrachtgever slechts gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met ingang van de datum dat de prijswijziging van kracht zal zijn, indien de totale prijsverhoging gedurende 1 (één) jaar het door het CBS gepubliceerde inflatiecijfer van het actuele jaar (dan wel het voorafgaande jaar voor prijsverhogingen aangekondigd voor het volgende jaar) met meer dan 5% overschrijdt.

5.3 Fixed Price

 • 3.1 Bij een Fixed Price afspraak worden de werkzaamheden tegen een van tevoren overeengekomen bedrag verricht.
 • 3.2 Tenzij KAIGE PRODUCTIONS een beroep kan doen op artikel 1.6.4 worden meer-uren niet in rekening gebracht.

5.4 Nacalculatie
5.4.1 Indien afrekening op basis van Nacalculatie zal plaatsvinden betekent dit dat, alvorens KAIGE PRODUCTIONS aanvangt met de overeengekomen werkzaamheden, een globale inschatting kan worden gemaakt van de te verwachten kosten. Na afloop van de te verrichten werkzaamheden zullen alle daadwerkelijk gemaakte kosten, die verband houden met de werkzaamheden, in rekening worden gebracht. Opdrachtgever is zich er derhalve van bewust dat de mogelijkheid bestaat dat de eerder vastgestelde inschatting lager kan zijn dan de daadwerkelijk gemaakte kosten. Indien vooraf geen wijze van afrekening is afgesproken zullen werkzaamheden worden verricht op basis van Nacalculatie.

5.5 brandmerk
5.5.1 KAIGE PRODUCTIONS is gerechtigd een brandmerk over haar producten te plaatsen welke verwijderd zal worden na volledige betaling van de factuur. Bij het uitblijven van betalen zullen er volgens artikel 5.1.2 extra kosten in rekening worden gebracht.

 1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

6.1 Rechten van KAIGE PRODUCTIONS en Opdrachtgever
6.1.1 KAIGE PRODUCTIONS heeft het exclusieve recht de KAIGE PRODUCTIONS Producten verder te ontwikkelen en het gebruik daarvan middels licenties aan derden ter beschikking te stellen.
Kaige Productions blijft ten allen tijde eigenaar van de producten. Kaige Productions heeft beeldrecht en op de producten moet de webpagina vermeld worden namelijk; www.kaige.nl

6.1.2 Tenzij er sprake is van Derden Producten, blijven voor elke opdracht door KAIGE PRODUCTIONS uitgevoerd waar en wanneer dan ook, ongeacht of er sprake is van de oplevering van een bestaand Product dan wel een nog te ontwikkelen Product, alle daaruit voortvloeiende intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten bij KAIGE PRODUCTIONS berusten.

6.1.3 Opdrachtgever erkent dat alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten, andere rechten en de registratie en/of aanvraag van voornoemde rechten en/of gelijksoortige rechten voor de gehele termijn en eventuele verlengingen dan wel vernieuwingen daartoe nu of in de toekomst voor altijd wereldwijd aan KAIGE PRODUCTIONS zullen toekomen dan wel zullen worden overgedragen.

6.1.4 derden mogen geen wijzigingen aanbrengen in producten die door KP aan opdrachtgever zijn geleverd. Ook mogen de producten niet worden hergebruikt of gedupliceerd door andere bedrijven dan de opdrachtgever.

6.1.5 De intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten van een Product, dan wel een gedeelte daarvan, kunnen slechts middels schriftelijke akte overgedragen worden aan Opdrachtgever indien KAIGE PRODUCTIONS deze rechten heeft.

6.1.6 Indien KAIGE PRODUCTIONS, Opdrachtgever dan wel derden functionele verbeteringen dan wel andere wijzigingen in de Producten aanbrengen, blijven de op de verbeterde dan wel gewijzigde Producten rustende intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten in casus ongewijzigd bij KAIGE PRODUCTIONS berusten dan wel de derde rechthebbende. Indien voornoemde rechten niet bij KAIGE PRODUCTIONS dan wel een derde rechthebbende berusten, zal Opdrachtgever kosteloos zorgdragen voor de overdracht van voornoemde rechten aan KAIGE PRODUCTIONS dan wel de derde rechthebbende.

6.2 Vrijwaring
6.2.1 KAIGE PRODUCTIONS zal Opdrachtgever vrijwaren van elke actie voor zover deze gegrond is op de stelling dat de KAIGE PRODUCTIONS Producten inbreuk maken op een in Nederland geldend auteursrecht. KAIGE PRODUCTIONS zal de bij eindvonnis onherroepelijk vastgestelde kosten en toegewezen schadevergoedingsbedragen betalen, mits Opdrachtgever:

 1. a) KAIGE PRODUCTIONS onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 10 (tien) dagen nadat de gestelde inbreuk op het auteursrecht aan Opdrachtgever ter kennis is gebracht dan wel dat Opdrachtgever daarvan in redelijkheid kennis heeft kunnen nemen, schriftelijk informeert over de vordering; en
 2. b) de algehele behandeling van de zaak, inclusief onderhandelingen over een schikking aan KAIGE PRODUCTIONS overlaat.
Indien een dergelijke actie wordt aangespannen of de mogelijkheid daartoe bestaat, behoudt KAIGE PRODUCTIONS zich het recht voor om het licentie-, dan wel sub- licentierecht op het KAIGE PRODUCTIONS Product te verwerven of het KAIGE PRODUCTIONS Product zodanig te wijzigen dat het niet langer inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht. Indien naar het oordeel van KAIGE PRODUCTIONS de voorgaande mogelijkheden redelijkerwijze niet in aanmerking komen kan KAIGE PRODUCTIONS het opgeleverde KAIGE PRODUCTIONS Product terugnemen tegen vergoeding van uitsluitend de voor dit KAIGE PRODUCTIONS Product reeds betaalde vergoeding verminderd met een redelijke vergoeding voor het van het KAIGE PRODUCTIONS Product gemaakte gebruik.

6.2.2 KAIGE PRODUCTIONS zal Opdrachtgever niet vrijwaren van een actie voor zover:

 • a)  deze gegrond is op de stelling dat de Derden Producten opgeleverd aan Opdrachtgever een inbreuk maken op een in Nederland of elders geldend intellectueel eigendomsrecht, industrieel eigendomsrecht dan wel ander recht;
 • b)  hetgeen (op)geleverd door Opdrachtgever onderdeel is van of in samenhang (op)geleverd is met een Product en deze combinatie een inbreuk maakt op een in Nederland of elders geldend intellectueel eigendomsrecht, industrieel eigendomsrecht dan wel ander recht;
 • c)  Opdrachtgever een wijziging heeft aangebracht in of aan het Product.

6.2.3 Indien tussen KAIGE PRODUCTIONS en Opdrachtgever overeengekomen is dat de intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten dan wel andere rechten van een Product dan wel een gedeelte daarvan aan Opdrachtgever zullen worden overgedragen, zal Opdrachtgever KAIGE PRODUCTIONS vrijwaren van elke actie voor zover deze gegrond is op de stelling dat het Product dan wel een gedeelte daarvan inbreuk maakt op een intellectueel eigendomsrecht, industrieel eigendomsrecht dan wel ander recht behorend aan een derde. ­­

"ONE SIZE FITS ALL"

Copyright © 2024 www.kaige.nl
linkcrossmenu